1. મારુતિ બલેનો

– એન્જિન: 1197cc – માઇલેજ: 22.94 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 318 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 37 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 6.35 લાખ થી શરૂ

2. ટાટા પંચ

– એન્જિન: 1199cc – માઇલેજ: 19 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 366 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 37 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 5.64 લાખ થી શરૂ

3. ટાટા નેક્સન

– એન્જિન: 1199cc – માઇલેજ: 19 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 350 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 44 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 7.39 લાખ થી શરૂ

4. ટાટા અલ્ટ્રોઝ

– એન્જિન: 1199cc – માઇલેજ: 19 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 345 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 37 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 6 લાખ થી શરૂ

5. કિયા સોનેટ

– એન્જિન: 1197cc – માઇલેજ: 18 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 392 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 45 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 6.95 લાખ થી શરૂ

6. હ્યુન્ડાઈ i20

– એન્જિન: 1197cc – માઇલેજ: 21 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 311 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 37 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 6.98 લાખ થી શરૂ

7. મારુતિ સ્વિફ્ટ

– એન્જિન: 1197cc – માઇલેજ: 23.76 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 268 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 37 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 5.90 લાખ થી શરૂ

8. મારુતિ અર્ટિગા

– એન્જિન: 1462cc – માઇલેજ: 26 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 7 – બૂટ સ્પેસ: 209 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 45 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 8.12 લાખ થી શરૂ

9. રેનો ટ્રાઇબર

– એન્જિન: 999cc – માઇલેજ: 19 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 7 – બૂટ સ્પેસ: 84 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 40 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 5.67 લાખ થી શરૂ

10. નિસાન મેગ્નાઈટ

– એન્જિન: 999cc – માઇલેજ: 18-20 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 336 લિટર – ગિયર બોક્સ: ઓટોમેટિક, મેન્યુઅલ – ફ્યુઅલ ટાંકી: 40 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ. 5.76 લાખ થી શરૂ

11. રેનો કિગર

– એન્જિન: 999cc – માઇલેજ: 20.53 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 405 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 40 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 5.80 લાખ થી શરૂ

12. મારુતિ વિટારા બ્રેઝા

– એન્જિન: 1462cc – માઇલેજ: 18.76 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 328 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 48 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 7.70 લાખ થી શરૂ

13. હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ

– એન્જિન: 1498cc – માઇલેજ: 23.7 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 350 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 45 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 6.99 લાખ થી શરૂ

14. મહિન્દ્રા XUV300

– એન્જિન: 1497cc – માઇલેજ: 20 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 257 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 42 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 8.16 લાખ થી શરૂ

15. ટાટા ટિગોર

– એન્જિન: 1199cc – માઇલેજ: 20 kmpl – બેઠક ક્ષમતા: 5 – બૂટ સ્પેસ: 419 લિટર – ગિયર બોક્સ: મેન્યુઅલ,ઑટોમૅટિક – ફ્યુઅલ ટાંકી: 35 – એક્સ-શોરૂમ કિંમતઃ રૂ 5.79 લાખ થી શરૂ

10 લાખ સુધીની  25 બેસ્ટ કાર

બાકીની કાર નું લિસ્ટ જાણવા માટે વેબસાઈટ જુઓ. * બેસ્ટ CNG કાર  * બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રિક કાર  * બેસ્ટ મારુતિ કાર  * બેસ્ટ હ્યુન્ડાઇ / ટાટા કાર