Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

અગાઉની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માં પુછાયેલા પ્રશ્નો. ગણિતના MCQ પ્રશ્નો Quiz  ની પ્રેક્ટિસ કરો. MCQ ક્વિઝ ની લિંક છેલ્લે આપેલી છે

1) 400 + 50 + 3000 – 200 + 6 = _____ ? (A) 3256 (B) 3656 (C) 3156 (D) 3356

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે.

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

2) નીચેનામાંથી કયું 5/5 ના સમાન મૂલ્યવાળું છે ? A.1 B.5 C.10 D.10/5

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે.

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

3) 1, 9, 25, 49, ?, 121, ? (A) 64 (B) 81 (C) 91 (D) 100

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે.

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

4) 4, 7, 12, 19, 28, ? (A) 30 (B) 36 (C) 39 (D) 49

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે.

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

5) 11, 13, 17, 19, 23, ? (A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 29

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

  www.greengujarati.com

6) 6, 12, 21, ?, 48, ? (A) 33 (B) 38 (C) 40 (D) 45

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

  www.greengujarati.com

7) 2, 5, 9, ?, 20, 27, ? (A) 14 (B) 16 (C) 18 (D) 24

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

  www.greengujarati.com

8) 6, 11, 21, 36, 56, ? (A) 42 (B) 51 (C) 81 (D) 91

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

  www.greengujarati.com

9) 6, 13, 25, 51, 101, ? (A) 201 (B) 202 (C) 203 (D) 205

Maths MCQ Questions ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

  www.greengujarati.com

10) 8, 28, 116, 584, ? (A) 1752 (B) 3502 (C) 3504 (D) 3508

  www.greengujarati.com