ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ SET - 4 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી માહિતી

અગાઉની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માં પુછાયેલા પ્રશ્નો. MCQ quiz ની પ્રેક્ટિસ કરો. MCQ ક્વિઝ ની લિંક છેલ્લે આપેલી છે

1. ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી? A. પંચમહાલ B. તાપી C. વડોદરા D. છોટાઉદેપુર

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે

2. ગુજરાતનો નીચેના પૈકી કયો જિલ્લો રાજસ્થાન સાથે સરહદ સાથે જોડાયેલો નથી ? A. દાહોદ B. પાટણ C. પંચમહાલ D. સાબરકાંઠા

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

3. ગુજરાત ના કેટલા જિલ્લા દરિયા કિનારો ધરાવતા નથી? A. 17 B. 18 C. 19 D.16

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

વધુ MCQ વાંચવા લીંક છેલ્લે આપેલ છે.

4. ગુજરાતના નીચેના પૈકી કયા બંદર નો મત્સ્ય બંદર તરીકે વિકાસ થયો છે? A. ઓખા B. અલંગ C. વેરાવળ D. કંડલા

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

આન્સર કી છેલ્લે આપેલ છે.

5. ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો છે? A. કર્ણાટક B. આંધ્રપ્રદેશ C. ગુજરાત D. તમિલનાડુ

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

6. નીચેનામાંથી કયા જિલ્લાને દરિયા કિનારો લાગતો નથી? A. કચ્છ B. મોરબી C. અમદાવાદ D. રાજકોટ

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

7. ગુજરાતમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે? A. ડાંગ B. બોટાદ C. મોરબી D. તાપી

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

ગવર્મેન્ટ જોબ ની બધી તૈયારી માટે અમારી વેબ સાઇટ વિઝીટ કરો.

  www.greengujarati.com

8.નીચેનામાંથી કયા જિલ્લાની હદ અમરેલી જિલ્લાને સ્પર્શતી નથી? A. ભાવનગર B. જામનગર C. જુનાગઢ D. બોટાદ

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

9. નીચેનામાંથી કયો જિલ્લો નજીકના બીજા સાત જિલ્લાઓને સ્પર્શે છે? A. ગાંધીનગર B. જામનગર C. ખેડા D. દાહોદ

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ .

  www.greengujarati.com

10. બોટાદ જિલ્લાને કયા જિલ્લામાંથી અલગ કરવામાં આવ્યો હતો? A. ભાવનગર B. અમરેલી C. રાજકોટ D. અમદાવાદ

ગુજરાતની ભૂગોળ MCQ ક્વિઝ 

1 - A. પંચમહાલ 2 - B. પાટણ 3 - B. 18 4 - C. વેરાવળ 5 - C. ગુજરાત 6 - D. રાજકોટ 7 - A. ડાંગ 8 - B. જામનગર 9 - C. ખેડા 10 - A. ભાવનગર

આન્સર કી