ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા છે.

ગુજરાતમાં 267 તાલુકાઓ છે.

ગુજરાતના કુલ ગામડા આશરે 18,860 છે.

આ ગુજરાત ના બધા જિલ્લા વિશેની સમગ્ર માહિતી બધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે

ગુજરાત ના જિલ્લા અને તાલુકા

વસ્તી ની દ્રષ્ટિ એ અમદાવાદ જિલ્લો સૌથી મોટો  છે.

વિસ્તાર ની દ્રષ્ટિ એ કચ્છ જિલ્લો સૌથી મોટો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના સૌથી વધુ 14 તાલુકા છે.

ડાંગ જિલ્લાના સૌથી ઓછા 3 તાલુકા છે

કચ્છ

જામનગર

બનાસકાંઠા

રાજકોટ

સુરેન્દ્રનગર

1.

2.

3.

4.

5.

વિસ્તાર ની દ્રષ્ટિ એ 5 સૌથી મોટા ગુજરાતના જિલ્લા

વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર પૂરો આર્ટિકલ વાંચવા છેલ્લે લિંક આપેલી છે

અમદાવાદ

સુરત

વડોદરા

રાજકોટ

બનાસકાંઠા

1.

2.

3.

4.

5.

વસ્તી ની દ્રષ્ટિ એ 5 સૌથી મોટા ગુજરાતના જિલ્લા

અરવલ્લી

બનાસકાંઠા

મહેસાણા

ગાંધીનગર

પાટણ

1.

2.

3.

4.

5.

ઉત્તર ગુજરાત ના જિલ્લા

સાબરકાંઠા

6.

વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર પૂરો આર્ટિકલ વાંચવા છેલ્લે લિંક આપેલી છે.

ભરૂચ

ડાંગ

નવસારી

નર્મદા

સુરત

1.

2.

3.

4.

5.

દક્ષિણ ગુજરાત ના જિલ્લા

તાપી

6.

વલસાડ

7.

વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર પૂરો આર્ટિકલ વાંચવા છેલ્લે લિંક આપેલી છે.

અમદાવાદ

આણંદ

દાહોદ

છોટા ઉદેપુર

ખેડા

1.

2.

3.

4.

5.

મધ્ય ગુજરાત ના જિલ્લા

મહીસાગર

6.

પંચમહાલ

7.

વડોદરા

8.

વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર પૂરો આર્ટિકલ વાંચવા છેલ્લે લિંક આપેલી છે.

અમરેલી

ભાવનગર

દેવભૂમિ દ્વારકા

બોટાદ

ગીર સોમનાથ

જામનગર

જુનાગઢ

પોરબંદર

મોરબી

રાજકોટ

સુરેન્દ્રનગર

સૌરાષ્ટ્ર ના જિલ્લા (પશ્ચિમ ગુજરાત ના જિલ્લા)

કચ્છ ના જીલ્લા

કચ્છ

+

- ગુજરાતની ભૂગોળ

- ગુજરાતની નદીઓ

- ગુજરાત ના બંદરો

- ગુજરાતની ડેરીઓ